DDM Praha 9 nabízí online přihlášení na kroužky

DDM Praha 9 nabízí online přihlášení na kroužky

Vyhlížíte nabídky kroužků na nový školní rok 2021/2022? Dům dětí a mládeže vám na přehledném rozcestníku "číst dále"

Sloni v historii a současnosti Zoo Praha

Sloni v historii a současnosti Zoo Praha

Sloni patří bezesporu mezi nejatraktivnější zvířata, která neopomene navštívit snad nikdo, kdo projde branami pražské "číst dále"

Botanická zahrada zve na vinici

Botanická zahrada zve na vinici

Botanická zahrada hlavního města Prahy opět pořádá nedělní komentované prohlídky vinice a sklepa, na jejichž "číst dále"

Ateliér tvůrčího psaní a autorské tvorby

Ateliér tvůrčího psaní a autorské tvorby

Baví tě psát, ale zatím tvoříš jen do šuplíku? Chtěl/a bys, aby tvoje texty někdo četl?  "číst dále"

Planetum chystá livestream a představení unikátního exponátu

Planetum chystá livestream a představení unikátního exponátu

Skoro to vypadá, že se pražské planetárium účastnilo netradiční dopravní nehody. Do budovy planetária ve Stromovce "číst dále"

 • DDM Praha 9 nabízí online přihlášení na kroužky

 • Sloni v historii a současnosti Zoo Praha

 • Botanická zahrada zve na vinici

 • Ateliér tvůrčího psaní a autorské tvorby

 • Planetum chystá livestream a představení unikátního exponátu

Archiv aktualit

Nejbližší akce

Fotogalerie

Fotogalerie hlavni stranka

 

Aktuálně

srpen 20, 2021

DDM Praha 9 nabízí online přihlášení na kroužky

DDM

Praha

Vyhlížíte nabídky kroužků na nový školní rok 2021/2022? Dům dětí a mládeže vám na přehledném…
srpen 11, 2021

Sloni v historii a současnosti Zoo Praha

ZOO

Praha

Sloni patří bezesporu mezi nejatraktivnější zvířata, která neopomene navštívit snad nikdo, kdo projde branami pražské…
srpen 04, 2021

Botanická zahrada zve na vinici

Botanická zahrada hlavního města Prahy opět pořádá nedělní komentované prohlídky vinice a sklepa, na jejichž…
červenec 18, 2021

Ateliér tvůrčího psaní a autorské tvorby

DDM

Praha

Baví tě psát, ale zatím tvoříš jen do šuplíku? Chtěl/a bys, aby tvoje texty někdo…
červenec 15, 2021

Planetum chystá livestream a představení unikátního exponátu

Skoro to vypadá, že se pražské planetárium účastnilo netradiční dopravní nehody. Do budovy planetária ve…
červenec 13, 2021

Víkend hmyzožravců v Zoo Praha - ochutnejte stravu budoucnosti

ZOO

Praha

Na másle smažené cvrčky, pikantní larvy potemníka na česneku, pražené moučné červy nebo sarančata v lívancovém…

Program podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2022

praha logo

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a sportu

Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 1550 ze dne 21. 6. 2021

 

Program podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2022 

 

podle § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“) 

(dále jen „Program“)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 1. Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) poskytuje granty HMP formou dotací na účel stanovený v článku A. Programu (dále jen „Účel“). Účel je členěn na jednotlivá Opatření, která Účel blíže specifikují („dále jen „Opatření“).
 2. Dotací jsou peněžní prostředky HMP poskytnuté Žadateli na Účel stanovený v Programu (dále jen „Dotace“). Na poskytnutí Dotace není právní nárok ve smyslu § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytnutí Dotace nezakládá nárok na její poskytnutí v dalších letech.
 3. O Dotaci v rámci Programu mohou žádat subjekty uvedené v článku E. Programu (dále jen „Žadatel“). Každý Žadatel může podat pouze jednu Žádost, která může obsahovat více Projektů.
 4. Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“). Žádost doručená HMP se Žadateli nevrací. Žádost je evidována v centrální databázi „Informační systém finanční podpory hlavního města Prahy“. Žadatel je povinen na výzvu HMP bezodkladně písemně poskytnout upřesňující informace související s Žádostí.
 5. Projekt je podrobným popisem Účelu a použitých prostředků k dosažení Účelu. Projekt obsahuje věcné, časové a finanční podmínky a činnosti, cíl, cílovou skupinu, způsob realizace, personální zajištění, popis přínosu, položky použití Dotace, postup hodnocení výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a stručnou charakteristiku dosavadní činnosti Žadatele (dále jen „Projekt“).
 6. Lhůta pro podání Žádosti je od 25. 9. 2021 do 11. 10. 2021. Opravy, úpravy a doplňování obligatorních náležitostí Žádosti jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání Žádosti, s výjimkou chyb v psaní a počtech.
 7. Program administruje a informace ke zpracování Žádosti poskytuje odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu HMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (dále jen „Odbor MHMP“). Konzultace probíhají v 6. patře, č. dveří 618 a 619 ve dnech pondělí až pátek 9,00 – 12,00 hod; pondělí a středa také od 14,00 do 16,00 hod. Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených referentů, ale nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání Žádosti.

             

             

Jméno

E-mail

Telefon

Bc. Jana Eichlerová  

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

236 005 223

Mgr. Michaela Perková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

236 005 955

Mgr. Tereza Majorová  

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

236 005 869

Bc. Irena Tawabová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

236 005 297

Mgr. Luboš Čuta

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

236 005 908

 1. Veškeré aktuální informace související s vyhlášeným Programem jsou k dispozici na internetových stránkách HMP praha.eu – Sekce Dotace a Granty.

Obsah Programu:

 1.  
 2. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty............ 3
 3. Důvody podpory stanoveného Účelu............................................. 5
 4. Předpokládaný celkový objem prostředků.................................... 5
 5. Maximální výše Dotace................................................................. 5
 6. Okruh způsobilých Žadatelů......................................................... 6
 7. Lhůta pro podání Žádosti.............................................................. 7
 8. Kritéria pro hodnocení Žádosti..................................................... 7
 9. Lhůta pro rozhodnutí o Žádosti.................................................... 9
 10. Podmínky pro poskytnutí Dotace................................................... 9
 11. Vzor Žádosti a její přílohy............................................................ 10
 12. Informace a návody..................................................................... 12
 13. Podmínky použití Dotace............................................................. 12
 14. Podmínky vypořádání Dotace..................................................... 14

 

 

 

 

             

A. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

 1. Dotace je určena na Projekty pro děti od 5 let a mládež do 26 let věku s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy s výjimkou Opatření III a VI. Prioritou podpory jsou Opatření I., II. a III. Projekty podané v rámci Opatření IV., V. a VI. budou podpořeny v případě zůstatku peněžních prostředků po přidělení v Opatřeních I.,
 2. a III.
 3. Dotace je určena na úhradu ztrátových nákladů Účelu podpořeného Projektu. Nesmí být použita k vytváření zisku. V rámci hodnocení Projektů bude zohledněno, zda je Projekt zdarma přístupný, výše poplatku za účast Dětí a mládeže v Projektu a zda je Projekt realizován formou dobrovolnictví, tj. bude zohledněna práce s Dětmi a mládeží bez nároku na finanční odměnu.
 4. Dotaci je možné použít na úhradu nákladů (výdajů) vzniklých od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 a uhrazených od
 5. 5. 2022 do 31. 5. 2023 včetně.
 6. U každého Projektu musí být uveden realizátor. Realizátorem může být Žadatel nebo základní článek s právní osobností u Žadatele, který má dva a více takových základních článků (dále jen „Realizátor“).
 7. Z poskytnuté Dotace nelze hradit tzv. neuznatelné náklady (výdaje), tj. zejména stravu, pohoštění, platy, mzdy, kancelářskou techniku a kancelářské vybavení, úhradu pořízení investičního majetku, platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu, výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci, nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy, nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností Žadatele, leasing a DPH, o jejíž vrácení je možné žádat, nákup nemovitých věcí, bytů či nebytových prostor, náklady na administraci veřejné zakázky, poradenství, právní služby.

Opatření I. Prostorové a materiální zajištění činnosti s Dětmi a mládeží ve volném čase

Cílem opatření je vytvořit a udržet základní podmínky pro pravidelnou činnost s Dětmi a mládeží ve volném čase. Opatření je určeno pro Žadatele s pravidelnou celoroční činností v prostorách sloužících pro činnost s Dětmi a mládeží ve volném čase minimálně 2x měsíčně např. klubovny, tělocvičny apod. (dále jen „Prostory“). 

V rámci tohoto opatření je dotace účelově vázána na úhradu: 

 1. provozních nákladů - nájemné, el. energie, voda, plyn, otop atd., pojištění Prostor, drobné údržby Prostor, úhradu nájemného dalších prostor pro přímou činnost s Dětmi a mládeží a skladů táborového a turistického materiálu na území hlavního města Prahy a vybavení Prostor,
 2. neinvestičních nákladů na opravy Prostor na území hlavního města Prahy (specifikace neinvestičních výdajů v rámci oprav: statické zajištění objektu, oprava jednotlivých částí fasády, výměna jednotlivých částí vnitřních rozvodů /elektro, slaboproud, plyn, voda, kanalizace/, výměna oken, výměna dveří včetně bouracích prací a stavebních úprav, výměna podlah, oprava přípojek inženýrských sítí, výměna svítidel, oprava omítek, malba, výměna jednotlivých zařizovacích předmětů (např. boiler, plynový nebo elektrický sporák, vana, umyvadlo, kuchyňská linka, dveře, podlahy, kamna, karma, vzduchotechnické zařízení a jiné běžné vybavení) za stejný typ nebo typ stejných parametrů včetně souvisejících prací, výměna technologických zařízení). V projektu dále uveďte celkový rozsah oprav včetně odhadované celkové částky, případně další záměr na opravy užívaných kluboven,
 3. materiálně technické základny (dále jen „MTZ“) pro celoroční činnost s Dětmi a mládeží (sportovní, tábornické a turistické vybavení, včetně nádobí, nářadí a deskových her) – pořízení a údržba materiálu.

             

Opatření II. Prázdninová činnost s Dětmi a mládeží

Cílem opatření je podpořit pořádání prázdninových táborů pro Děti a mládež a zároveň snížit celkovou výši účastnického poplatku tak, aby byly tábory finančně přístupné pro co nejvíce Dětí a mládeže s tím, že minimální počet pražských účastníků tábora do 18 let je 8. V rámci opatření nelze poskytnout Dotaci na konání mezinárodní akce. Dotace může být poskytnuta na:

 1. tábory realizované mimo území hlavního města Prahy, tj. pobytové tábory realizované mimo území hlavního města Prahy spojené s úhradou dopravy, spotřebního materiálu (drobný majetek), vstupného (např. památky, koupaliště, sportoviště, sjezdovky), půjčovného a ubytování. Do „ubytování“ lze zahrnout náklady spojené s pronájmem a provozními náklady táborových či turistických základen a skladů mimo území hlavního města Prahy, u letních táborů lze zahrnout náklady spojené s pronájmem a sekáním louky. Tábory musí trvat nejméně 7 dní a konat se v době školních prázdnin pro hlavní město Prahu a ve dnech ředitelského volna, které navazují na školní prázdniny,
 2. příměstské tábory na území hlavního města Prahy, tj. akce realizované na území hlavního města Prahy, které musí trvat nejméně 2 dny, a které se musí konat v době školních prázdnin pro hlavní město Prahu a ve dnech ředitelského volna, které navazují na školní prázdniny. Podpora je určena na zajištění programu.

 

Opatření III. Akce pro Děti a mládež na území hlavního města Prahy

Cílem opatření je umožnit Dětem a mládeži aktivně využít svůj volný čas. Zároveň rozvíjet nové formy činností zaměřených především na neorganizované Děti ve věku 15 – 18 let a mládež ve věku 19 - 26 let podporou pořádání jednorázových akcí na území hlavního města Prahy.

Opatření je určeno pro akce trvající 1 – 2 dny s celopražským významem a musí se jí zúčastnit více než 100 účastníků. Akce musí být realizována v období školních prázdnin na území hlavního města Prahy, o víkendech, dnech pracovního klidu nebo v odpoledních hodinách pracovních dnů. Žadatel je povinen o akci informovat veřejnost. 

Dotace je určena na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akcí (programové zajištění, ostatní osobní náklady, spotřební materiál, pronájmy) bez úhrady ubytování a cestovného účastníků.

Na každou akci se podává samostatný Projekt. Dvoudenní akce je samostatným Projektem pouze v případě, že jde o dva bezprostředně po sobě následující dny. Pokud jde o cyklus akcí, podává se na každou akci z cyklu samostatný Projekt.

 

Opatření IV. Krátkodobé akce pro Děti a mládež mimo území hlavního města Prahy

Cílem opatření je podpořit pořádání vícedenních akcí pro Děti a mládež a umožnit jim trávení volného času mimo území hlavního města Prahy se zaměřením na výchovu k aktivnímu životnímu stylu.

Opatření je určeno pro akce trvající 2 – 6 dnů, které jsou realizovány v období školních prázdnin pro hlavní město Prahu, o víkendech, dnech pracovního klidu, v odpoledních hodinách pracovních dnů nebo volna vyhlášeného řediteli škol.

Dotace je účelově vázána na úhradu jízdného ve veřejné hromadné dopravě (autobus, vlak) a smluvního přepravce, ubytování a vstupného při akcích mimo hl. m. Prahu. 

Nelze ji čerpat na jiné cestovní náhrady než zde uvedené. Minimální počet pražských účastníků akce do 18 let je 8. V rámci opatření nelze poskytnout dotaci na konání mezinárodní akce.

             

Opatření V. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí 

Cílem opatření je podpořit účast kolektivů Dětí a mládeže na prezentačních a soutěžních akcích odborného charakteru pořádaných mimo území České republiky zahraničním partnerem nebo ve spolupráci se zahraničními partnery.

Opatření je určeno na akce pro Děti a mládež pořádané Žadatelem ve spolupráci se zahraničním partnerem činným v oblasti práce s Dětmi a mládeží, jejichž programu se zúčastní společně Děti a mládež pražského i zahraničního subjektu. Dotaci lze poskytnout také na vyslání nejlepších kolektivů na mezinárodní soutěže a přehlídky pořádané v zahraničí v odborných disciplínách. Dotace není určena na pobytové zájezdy a rekreace.

Opatření VI. Podpora vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit

Cílem Opatření je rozvoj vedoucích a instruktorů aktivit ve volném čase – vedení kroužků, kurzů, oddílů, akcí nebo táborů. 

Z dotace mohou být hrazeny pouze přiměřené náklady nezbytné na úhradu vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit, včetně úhrady dopravy, bez úhrady ubytování a stravy.

B. Důvody podpory stanoveného Účelu

Podpora volnočasových aktivit Dětí a mládeže vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020 – 2024 schváleného usnesením ZHMP č. 16/59 ze dne 16. 4. 2020.

C. Předpokládaný celkový objem prostředků

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2021. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 25 milionů Kč. 

D. Maximální výše Dotace

HMP poskytuje Dotaci do výše 100% způsobilých nákladů (výdajů) jednotlivého Projektu a níže uvedené maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele v rámci konkrétního Opatření.

Opatření

Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele/Realizátora

Opatření I. Prostorové a materiální zajištění činnosti s Dětmi a mládeží ve volném čase

U Opatření I. a) maximálně 2.000 Kč na osobu a rok, z toho maximálně 50.000 Kč na vybavení Prostor na jeden projekt (nejedná se o MTZ, viz dále písm. c). 

U Opatření I. b) maximálně 200.000 Kč na opravu jednoho Prostoru, jestliže je vlastníkem Prostoru  HMP nebo městská část HMP, v ostatních případech maximálně 50.000 Kč s tím, že Žadatel popř. Realizátor musí být vlastníkem Prostoru nebo být jeho výhradním uživatelem (vypůjčitel, pachtýř nebo nájemce) s dobou užívání na minimálně další 2 roky od posledního dne lhůty pro podání Žádosti. 

U Opatření I. c) na MTZ maximálně 100.000 Kč na Projekt.

Skladový prostor včetně loděnic maximálně 5.000 Kč na Projekt.

Opatření II. 

Dotace maximálně 100 Kč na tzv. osoboden, kterým se rozumí Dotace na účast 1 osoby na 1 dni tábora. Dotace může být využita pouze v případě, že poplatek účastníka za daný tábor po odečtení dotace nepřesáhne: 

Prázdninová činnost s Dětmi a mládeží

a)     u tábora realizovaného mimo území hlavního města Prahy o letních prázdninách za

1 den 350 Kč, 

b)     u tábora realizovaného mimo území hlavního města Prahy o jarních nebo vánočních prázdninách za 1 den 550 Kč bez skipasu, 

c)     u příměstského tábora realizovaného na území hlavního města Prahy za 1 den 300 Kč.

V případě, že počet skutečně realizovaných osobodnů bude nižší než počet osobodnů uvedených v Žádosti a ve smlouvě, je Žadatel povinen vrátit HMP část Dotace za tyto nerealizované osobodny.

Opatření III.  Akce pro Děti a mládež na území hlavního města

Prahy

Žadatel musí být hlavním pořadatelem akce, minimální požadovaná částka na způsobilé náklady činí 10.000 Kč, maximální výše Dotace činí 200.000 Kč na akci.

Opatření IV.  Krátkodobé akce pro Děti a mládež mimo území hlavního města

Prahy

Dotace maximálně 50 Kč na tzv. osoboden, kterým se rozumí Dotace na účast 1 osoby na 1 dni akce.

V případě, že počet skutečně realizovaných osobodnů bude nižší než počet osobodnů uvedených v Žádosti a ve smlouvě, je Žadatel povinen vrátit HMP část Dotace za tyto nerealizované osobodny.

Opatření V.  Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí

Minimální požadovaná částka na způsobilé náklady na jeden Projekt je 20.000 Kč, maximální výše Dotace je 200.000 Kč na jeden Projekt.

Opatření VI. Podpora vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti

volnočasových

aktivit

Minimální požadovaná částka na způsobilé náklady na jeden Projekt je 10.000 Kč, maximální výše Dotace je 100.000 Kč na jeden Projekt.

E. Okruh způsobilých Žadatelů

 1. O Dotaci mohou žádat právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tj. spolky, pobočné spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, nebo obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Žadatel musí mít ve svých ustavujících dokumentech (stanovách, zakládací listině, statutu apod.) zakotvenou práci s Dětmi a mládeží ve volném čase. Žadatel/Realizátor v rámci Opatření I., II., IV. a VI. je povinen realizovat pravidelnou celoroční činnost s Dětmi a mládeží v jejich volném čase (min. 2x měsíčně). Žadatel v rámci Opatření III. a V. je povinen věnovat se práci s Dětmi a mládeží ve volném čase.
 3. O Dotaci může žádat pouze Žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání Žádosti uplynul více než jeden rok, a k poslednímu dni lhůty pro podání Žádosti měl alespoň 1 letou praxi v oblasti práce s Dětmi a mládeží.
 4. Program není určen pro tělovýchovné a sportovní subjekty, tj. subjekty, které mají ve stanovách nebo zakládací listině primárně zakotvenou sportovní nebo tělovýchovnou činnost, kulturní subjekty, městské části a jimi zřizované organizace, mateřská centra, školy a školská zařízení, střediska volného času, výjezdové akce rodičů s dětmi. Subjekty zajišťující primárně sociální služby mohou žádat o Dotaci v rámci Opatření II., III. a IV.
 5. Žadatel i Realizátor musí mít sídlo a působnost v hlavním městě Praze. Subjekt, který nemá sídlo nebo působnost v hlavním městě Praze, ale má základní články, které by mohly být Realizátory, může zmocnit jednoho Realizátora s vlastním IČO, aby podal Žádost jako Žadatel.

F. Lhůta pro podání Žádosti

 1. Žádost musí být podána ve lhůtě stanovené v Základních informacích. Žádost musí být podána současně v elektronické a tištěné podobě. Obě verze Žádosti musejí být identické, s výjimkou příloh. Pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání Žádosti.
 2. Žádost musí být podána v elektronické podobě zasláním formuláře ve formátu ZFO prostřednictvím aplikace Software602 FormFiller včetně všech požadovaných příloh, (v elektronickém formátu, přednostně formáty Word nebo PDF/A obsahující oddělenou textovou a obrazovou vrstvu, toto je požadováno z důvodu čitelnosti podkladů osobami nevidomými či slabozrakými). Podrobný návod k použití aplikace je uveden v článku K. Programu.
 3. Žádost musí být podána v tištěné podobě s kódem vygenerovaným po elektronickém odeslání Žádosti a podepsaná oprávněnou osobou (jeden výtisk), a to přímým podáním na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách podatelny) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na jednu z výše uvedených adres, v zalepené obálce nadepsané „SML MHMP – Žádost o dotaci v oblasti volného času“. V případě, že je Žadatel vlastníkem datové schránky (schránka je vedena na žádající organizaci), tištěnou podobu Žádosti může nahradit tak, že Žádost podá do datové schránky s elektronickým podpisem.

 

G. Kritéria pro hodnocení Žádosti

 1. Odbor MHMP posoudí, zda Žádost splňuje formální náležitosti uvedené dále v tabulce. Pokud nejsou splněny formální náležitosti týkající se výhradně jednotlivého Projektu (specifická část Žádosti), Odbor MHMP navrhne neposkytnutí Dotace pouze pro tento Projekt.

Č.

Žádost byla podána

Podmínku splnila

1

včas (ve lhůtě pro podání Žádosti)

ANO / NE

2

řádně (bezchybně a kompletně vyplněná)

ANO / NE

3

požadovaným způsobem (v tištěné i elektronické verzi)

ANO / NE

4

s formálními náležitostmi (podpis oprávněné osoby)

ANO / NE

5

s požadovanými přílohami

ANO / NE

6

a naplňuje Účel stanovený v Programu (písm. A. Programu) 

ANO / NE

7

způsobilým Žadatelem (písm. E. Programu)

ANO / NE

8

a splňuje podmínky pro poskytnutí dotace (písm. I. Programu)

ANO / NE

 1. Odbor MHMP provede obsahové (věcné) hodnocení Žádosti, která splnila formální náležitosti, podle následujících kritérií s výjimkou Žádostí podaných v rámci Opatření II. a IV., kde se posuzují pouze formální náležitosti. Každý Projekt bude hodnocen body 0 – 5, přičemž vyšší hodnocení znamená lépe splněná kritéria.

Č.

Kritéria

Co se hodnotí obecně 

Co se hodnotí konkrétněji

Body

1

Účelnost

Jak výsledek Projektu přispěje k naplnění Účelu Programu.

Soulad se schváleným Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje

vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020 – 2024.

Zpracování v souladu s účelem jednotlivých Opatření (podmínkami):

0 až 5

2

Potřebnost

Doplňuje kritérium účelnosti, tj. zda

Projekt má smysl realizovat

v konkrétních podmínkách Programu.

Potřebnost ve vztahu k ostatním

Projektům, z hlediska využití volného času, lokalizace Projektu a zohlednění dobrovolnictví.

0 až 5

3

Efektivnost

Účinnost řešení, aby výše poskytnutá Dotace přinesla co možná nejlepší výsledky, tj. přiměřenost výsledků k rozpočtu Projektu.

Efektivnost ve vztahu k ostatním

Projektům, z hlediska finanční náročnosti na 1 osobu (člena,

pedagoga či vedoucího aktivit apod.) 

0 až 5

4

Hospodárnost

Posouzení předpokládaných výdajů na realizaci Účelu.

Přiměřenost a opodstatněnost nákladů (poměr účastníků a

požadavku)

0 až 5

5

Proveditelnost

Přiměřená jistota, že Žadatel Projekt úspěšně zrealizuje. 

Zajištění financování i z jiných zdrojů a řádné a včasné vyúčtování Projektů v minulosti. 

0       až 5

 1. Odbor MHMP pro každé Opatření vyhotoví seznam Projektů řazený od nejvyššího počtu přidělených bodů a navrhne výši Dotace v závislosti na počtu přidělených bodů, celkové kvalitě a počtu Projektů v jednotlivých Opatřeních a celkovém objemu peněžních prostředků nebo neposkytnutí Dotace včetně odůvodnění. V případě, že Projekt obdrží v jakémkoli kritériu 0 bodů, bude navržen k neposkytnutí Dotace. V případě, že Projekt obdrží v jakémkoli kritériu 1 bod, může být Projektu navržena a poskytnuta nižší Dotace, než by odpovídala jeho pořadí podle součtu přidělených bodů nebo procentům podle přidělených bodů.

Opatření

Výše Dotace

Opatření I.

Prostorové a materiální zajištění činnosti s Dětmi a mládeží ve volném čase

Při dosažení minimálně 10 bodů činí Dotace v rámci Opatření I.a) 500 Kč na osobu a rok dále za každý další 1 bod činí Dotace 100 Kč na osobu a rok. Maximální výše Dotace činí 2.000 Kč na osobu a rok při získání 25 bodů. Například při získání 10 bodů na Projekt určený pro 15 účastníků činí podpora 500 Kč x 15 = 7.500 Kč celkem. 

Dotace na osobu a rok může být čerpána pouze v případě, že roční poplatek osoby (účastníka) za danou aktivitu (realizovanou v Prostorech), na které se Dotace vztahuje, nepřesáhne částku 2.500 Kč za rok. Uvedená max. výše poplatku se vztahuje i na čerpání dotace v rámci Opatření I. b) a I. c)

Opatření I. b) a I. c), III., V. a VI.

Při dosažení minimálně 15 až 25 bodů: 50 % až 100 % Kč požadované částky s tím, že body jsou odstupňovány po 5 % požadované částky.

 1. Po výše uvedeném hodnocení Odbor MHMP posoudí, zda poskytnutí Dotace nenaplní znaky veřejné podpory, příp. služby obecného hospodářského zájmu, a zda Dotace bude moci být poskytnuta v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména: (i) Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách, (ii) Sdělením Komise č. 2012/C 8/02 o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, (iii) Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, (iv) Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu a (v) Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Po individuálním posouzení Žádosti Odbor MHMP vyhodnotí podle povahy činnosti Žadatele, zda a na základě kterého z uvedených předpisů je možné Dotaci poskytnout.
 2. Odbor MHMP předloží návrh na poskytnutí nebo neposkytnutí Dotace věcně příslušné komisi Rady HMP (dále jen „Komise“), která zaujme stanovisko k návrhu.
 3. Odbor MHMP následně předloží návrh na rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí Dotace včetně stanoviska Komise příslušnému orgánu HMP k rozhodnutí.

H. Lhůta pro rozhodnutí o Žádosti

 1. O poskytnutí nebo neposkytnutí Dotace rozhodne podle zákona o hlavním městě Praze příslušný orgán HMP, a to nejpozději do 6. 2022. Do konečného rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí Dotace nebudou Žadateli poskytovány žádné dílčí informace. S rozhodnutím příslušného orgánu HMP se může Žadatel seznámit prostřednictvím Odboru MHMP nebo na internetových stránkách HMP www.praha.eu, kde budou rozhodnutí veřejně přístupná.
 2. Současně s rozhodováním o poskytnutí Dotace bude příslušný orgán HMP rozhodovat o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Žadatelem (dále jen „Smlouva“). Smlouva bude obsahovat podmínky použití Dotace a podmínky finančního vypořádání Dotace. Žadatel, jehož Žádosti bylo vyhověno, bude vyzván k uzavření Smlouvy. Neuzavře-li Žadatel Smlouvu do 60 dnů od vyzvání, bude HMP považovat Dotaci za odmítnutou a neposkytne ji.
 3. Žadateli, jehož Žádosti nebylo vyhověno, bude bez zbytečného odkladu zasláno písemné sdělení o neposkytnutí Dotace včetně důvodu nevyhovění Žádosti.
 4. Příslušný orgán HMP může rozhodnout o dofinancování nad rámec již poskytnuté Dotace, maximálně do výše Žadatelem původně požadované částky.

I. Podmínky pro poskytnutí Dotace

 1. Podmínkou poskytnutí Dotace je shoda mezi dosavadní a stávající činností Žadatele a prioritami HMP v oblasti týkající se Programu.
 2. Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel řádně a včas použil a vypořádal v minulosti poskytnuté peněžní prostředky ze strany HMP.
 3. Podmínkou poskytnutí Dotace je absence závazků Žadatele vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a odvody za porušení rozpočtové kázně). Žadatel se současně nesmí nacházet v úpadku či likvidaci. Žadatel bude zároveň ve Smlouvě povinen prohlásit, že nebyl v posledních 5 letech před podáním žádosti pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Je-li členem statutárního orgánu Žadatele právnická osoba, musí podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak také každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Žadatele.
 4. Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel nepodal a nepodá Žádost na stejný Účel na jiném odboru Magistrátu HMP nebo v jiném programu vyhlašovaném HMP.
 5. Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel bude realizovat Účel ve prospěch HMP a pro osoby s trvalým pobytem v hlavním městě Praze (v Opatření č. III. i pro osoby s trvalým pobytem mimo HMP).
 6. Žadatel se zavazuje, že veškeré dokumenty, které předloží HMP, budou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) účinným od 25. 5. 2018.
 7. Pro zachování kontinuálního přehledu o Dotacích je povinen Žadatel, který předkládá Žádost s pokračujícím nebo navazujícím Účelem, uvádět stejný název Projektu jako v předcházejících letech. HMP doporučuje používat shodný název i u Projektu podaného jinému orgánu veřejné správy včetně ústředních orgánů (ministerstev apod.).
 8. Účel může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, státního rozpočtu, z prostředků evropských fondů a z jiných zdrojů (tzv. vícezdrojové financování). Duplicitní úhrada stejných výdajů z různých veřejných i jiných zdrojů není dovolena.

J. Vzor Žádosti a její přílohy

 1. Vzor Žádosti je přílohou č. 1 Programu. Žádost je Žadatel povinen vypracovat prostřednictvím elektronických formulářů v aplikaci Software602 Form Filler, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.praha.eu – Sekce Dotace a granty. Návod pro vyplnění Žádosti je uveden v písm. K. Programu a případně na internetových stránkách HMP praha.eu. Žadatel věnuje zvýšenou pozornost možným aktualizacím formuláře a aktuálním informacím k podání uvedených na internetových stránkách granty.praha.eu. Všechny požadované přílohy budou dodány pouze v elektronické podobě.
 2. Právní osobnost Žadatele se v Žádosti dokládá pouze v případě, kdy údaje o právnické osobě neodpovídají údajům uvedeným v základních registrech nebo veřejných rejstřících. Není-li Žadatel registrován ve veřejném rejstříku nebo neobsahuje-li výpis z veřejného rejstříku údaje uvedené v Žádosti, je Žadatel povinen jako přílohu Žádosti předložit dokument, z něhož takové údaje vyplývají (stanovy, popř. jiný zakládací nebo zřizovací dokument, zápis o volbě statutárního orgánu apod.). Výpisy a dokumenty se předkládají v originále nebo kopii s ověřením pravosti ne starším než 3 měsíců a k elektronické verzi naskenované.
 3. Přílohou Žádosti musí být výpis z Veřejného rejstříku nebo plná moc udělená příslušnou oprávněnou osobou, popř. orgánem, či jiný dokument, z něhož vyplývá zastoupení Žadatele, jedná-li za Žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná podle základních registrů, veřejných rejstříků nebo výše uvedeného výpisu nebo dokumentu, a to v originále nebo fotokopii s ověřením pravosti ne starší 3 měsíců a k elektronické verzi naskenovaná.
 4. Přílohou Žádosti musí být doklad o aktuálním bankovním účtu Žadatele, kterým je potvrzení příslušného peněžního ústavu uvedením Žadatele jako majitele účtu a aktuálního čísla účtu, a to ne starším než 3 měsíce, k elektronické verzi naskenovaný (případně může být doložen i výpis z účtu, a to ne starším než 3 měsíce).
 5. Další přílohy k Žádosti podle jednotlivých Opatření:

Opatření

Počet a náležitosti Projektů, které může Žadatel podat

Opatření I. Prostorové a materiální zajištění činnosti s Dětmi a mládeží ve volném čase

a)              V opatření I/a se na každý Prostor a každý využívaný objekt podává samostatný Projekt s uvedením popisu a adresy Prostoru či objektu; v opatření I/b se na opravy podává na každý Prostor samostatný Projekt s uvedením popisu a adresy

Prostoru;

b)              Žadatel popř. Realizátor podává v opatření I/c na MTZ pouze jeden samostatný Projekt;

c)              V Projektu je třeba uvést časové využití Prostoru Dětmi a mládeží

(a případně jinými subjekty);

d)              Kompletní dokument o právním vztahu k Prostoru či dalšímu objektu včetně všech příloh v čitelné podobě (např. doklad o vlastnictví, nájemní nebo podnájemní smlouvu na dobu určitou minimálně na 1 rok – Opatření I/b upravuje článek „D“ popř. na dobu neurčitou, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí, dohodu o prodloužení nájmu včetně jeho výše – v takovém případě může být dotace čerpána pouze po doložení platné smlouvy);

e)              V Projektu je třeba uvést a upřesnit konkrétní činnost s Dětmi a mládeží, na kterou je čerpání dotace zaměřeno.

Opatření II. 

Prázdninová činnost s Dětmi a mládeží

Žadatel podává pouze 1 Projekt, ve kterém specifikuje jednotlivé organizátory táborů, předpokládaný počet táborů a celkový počet osobodnů.

Opatření III. 

Akce ve volném čase pro Děti a mládež na území hlavního města

Prahy

Žadatel popř. Realizátor podává na každou akci samostatný Projekt; Žadatel, který nemá Realizátory, a každý Realizátor může v tomto Opatření podat maximálně 5 Projektů;

Položkový rozpis předpokládaných příjmů a položkový rozpis předpokládaných výdajů projektu.

Opatření IV. 

Krátkodobé akce pro Děti a mládež mimo území hlavního města

Prahy

Žadatel podává pouze 1 Projekt, ve kterém specifikuje jednotlivé organizátory jednotlivých akcí, předpokládaný počet akcí a celkový počet osobodnů.

Opatření V.  Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí

Žadatel popř. Realizátor podává na každou akci samostatný Projekt. Žadatel, který nemá Realizátory, a každý Realizátor může v tomto Opatření podat maximálně 2 Projekty;

V Projektu je třeba uvést zaměření a obsah akce, název a adresu zahraničního partnera;

V případě oficiálního pozvání zahraničního partnera doložte kopii tohoto pozvání;

Položkový rozpis předpokládaných příjmů a položkový rozpis předpokládaných výdajů projektu.

Opatření VI.  Podpora vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových

aktivit

Žadatel popř. Realizátor podává na každou vzdělávací akci samostatný Projekt; Žadatel, který nemá Realizátory, a každý Realizátor může v tomto Opatření podat maximálně 5 Projektů;

Položkový rozpis předpokládaných příjmů a položkový rozpis předpokládaných výdajů projektu.

K. Informace a návody

 1. Informační povinnost podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) účinného od 25. 5. 2018 je ze strany HMP splněna prostřednictvím informace uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
 2. Návod pro použití formulářů ve formátu zfo:
  1. stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler,
  2. stáhněte si a uložte formulář Žádosti pro aktuální rok,
  3. spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář,
  4. formulář vyplňte a vložte do něj požadované přílohy a naskenované přílohy a doklady,
  5. přílohy a doklady před vložením do formuláře jednoznačně nazvěte,
  6. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění Žádosti (tlačítko „Zkontrolovat formulář“),
  7. odešlete formulář elektronicky na Odbor MHMP (tlačítko „Odeslání elektronické žádosti na MHMP“),
  8. po úspěšném odeslání se ve formuláři objeví informace o přijetí ze strany MHMP; soubor s informací uložte a následně vytiskněte,
  9. vytištěnou verzi podepište a doručte na

L. Podmínky použití Dotace

 1. Žadatel je povinen využít Dotaci hospodárně, efektivně a účelně, pouze k Účelu a za podmínek uvedených v Programu, Žádosti a Smlouvě.
 2. Žadatel je povinen bez vyzvání informovat Odbor MHMP o termínech a místech realizace Projektu. Žadatel umožní Odboru MHMP provádění kontroly realizace Účelu a průběžné dohlídky.
 3. Žadatel je povinen bez zbytečných odkladů písemně sdělit Odboru MHMP veškeré změny údajů uváděných v Žádosti, Smlouvě nebo jiné skutečnosti, které mají vliv na realizaci Účelu.
 4. Je-li Žadatel právnická osoba a v době realizace Účelu dojde k její přeměně nebo zrušení s likvidací, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost HMP, přičemž v případě přeměny práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu, nerozhodne-li HMP ve lhůtě 1 měsíce od oznámení jinak a v případě zrušení s likvidací je Žadatel povinen vrátit Dotaci HMP do 14 kalendářních dnů na číslo účtu HMP uvedené ve Smlouvě.
 5. Žadatel výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení Smlouvy, datum jejího podpisu a text Smlouvy.
 6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí HMP.
 7. Žadatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 8. Žadatel je povinen umožnit HMP provádění průběžné veřejnosprávní kontroly nakládání s peněžními prostředky podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu realizace Účelu a dále po dobu 5 let po dosažení Účelu.
 9. Žadatel je povinen vykazovat Dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a umožnit HMP kontrolu originálů účetních písemností, které je povinen mít v českém jazyce.
 10. Žadatel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), dojde-li k naplnění stanovených podmínek, zejména stanovených v § 4 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách.
 11. HMP je oprávněno Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou 14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena Žadateli, a to v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Žadatel nesmí Dotaci poskytovat jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací Účelu, na který byla Dotace poskytnuta.
 13. Pokud Žadatel poruší povinnost stanovenou právními předpisy, předpisy Evropské unie, Programem nebo Smlouvou a neoprávněně použije nebo zadrží Dotaci, je povinen provést odvod, případně jeho část podle rozsahu porušení, za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu HMP podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě prodlení s odvodem je Žadatel povinen uhradit HMP penále podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to na účet HMP č. 5157998/6000, specifický symbol 0504, variabilní symbol IČO/RČ.
 14. V případě, že Žadatel je plátcem DPH, není oprávněn hradit ji z Dotace. Toto omezení se nevztahuje na DPH u výdajů Žadatele, které vynaloží s plněním, které je z hlediska DPH osvobozeným plněním, nebo není zdanitelným plněním.
 15. V případě, že Žadatel podá v rámci Žádosti více Projektů, tedy žádá o Dotaci na více Účelů, nesmí převádět Dotace mezi těmito Účely.
 16. Žadatel je povinen na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací Účelu (plakáty, letáky, billboardy, CLV a ostatní reklamní plochy) uvádět HMP a logo HMP jako poskytovatele Dotace. Použití loga se řídí podle „Manuálu jednotného vizuálního stylu Hlavního města Prahy grafického manuálu HMP“ (https://praha.brandcloud.pro/). Při použití loga v jakékoliv publikaci je potřeba tuto publikaci před vytištěním zaslat ke kontrole odboru komunikace a marketingu Magistrátu HMP.
 17. Žadatel je povinen zajistit dokumentaci o provedené propagaci HMP (fotografie, videa apod.). HMP si vyhrazuje právo využít případné informace a výstupy realizovaného Účelu Dotace včetně digitální a tištěné prezentace a k případnému poskytnutí třetí osobě. Žadatel se zavazuje toto právo HMP strpět a poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost.
 18. Neupřesnění informací v požadovaném termínu nebo neupozornění o změně či zrušení Projektu je důvodem k vrácení poskytnuté Dotace v celém rozsahu v termínu stanoveném Smlouvou.
 19. Speciální podmínky podle jednotlivých Opatření:

Opatření

Speciální podmínka

Opatření II. Prázdninová činnost s Dětmi a mládeží

V případě poskytnutí Dotace vzniká příjemci povinnost upřesnit u všech táborů termín s předpokládaným počtem účastníků, výší poplatku pro 1 účastníka po odečtení Dotace, výší čerpání Dotace na daný tábor a podrobným popisem místa konání tábora 15 dnů před začátkem prázdnin, během nichž se tábor uskuteční, odesláním elektronického formuláře „Upřesnění tábora v období školních prázdnin“ (ke stažení na internetových stránkách hl.

m. Prahy). U lyžařských táborů uveďte, zda cena obsahuje či neobsahuje poplatek za skipas.

Opatření III.

Akce ve volném čase pro Děti a mládež na území hlavního města

Prahy

V případě poskytnutí Dotace vzniká Žadateli povinnost podat informaci o konání akce s předpokládaným počtem účastníků, případnou výší poplatku pro 1 účastníka a podrobným popisem místa konání akce nejpozději 30 dnů před jejím uskutečněním odesláním elektronického formuláře „Upřesnění akce ve volném čase na území hl. m. Prahy“ (ke stažení na internetových stránkách hl. m. Prahy) a informační leták o akci pro zveřejnění na www.prahavolnocasova.cz.

Opatření V.  Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí

V případě poskytnutí Dotace vzniká Žadateli povinnost podat informaci o konání zahraniční akce s předpokládaným počtem účastníků, výší poplatku pro 1 účastníka a popisem místa konání zahraniční akce nejpozději 30 dnů před jejím uskutečněním odesláním elektronického formuláře „Upřesnění účasti Dětí a mládeže na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí“ (ke stažení na internetových stránkách hl. m. Prahy).

M. Podmínky vypořádání Dotace

 1. Žadatel je povinen předložit HMP finanční vypořádání Dotace na vyplněném formuláři „Finanční vypořádání dotace“ a vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do termínu uvedeného ve Smlouvě. Aktuální formulář bude ke stažení na internetových stránkách HMP www.praha.eu – sekce Dotace a granty.
 2. Finanční vypořádání Dotace se doručuje v elektronické podobě jako elektronický formulář uložený ve formátu „zfo“ (Software602 Form Filler) včetně přehledu účetních dokladů a dalších příloh podle Smlouvy a zároveň v tištěné podobě s vygenerovaným potvrzením o elektronickém podání. Obě verze Finančního vypořádání dotace musejí být identické, s výjimkou příloh.
 3. Tištěné Finanční vypořádání Dotace bez příloh se doručuje na adresu: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, a to buď osobně v podatelně na adrese Jungmannova 29, Praha 1, nebo v podatelně na adrese Mariánské náměstí č. 2, Praha 1, v úředních hodinách jednotlivých podatelen, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, kdy pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání na HMP. V případě, že je Žadatel vlastníkem datové schránky, podobu Žádosti může nahradit tak, že Žádost podá do datové schránky.
praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom